دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیر حسین   خلیفه سلطانی

پست الکترونیکی : a-khalifeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مدیریت بیمارستانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تغذیه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373/07/01

امیر حسین خلیفه سلطانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^